Layer 1
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.

PRAWA AUTORSKIE - MATERIAŁY SZKOLENIOWE   <

24/04/2014

Szanowno Państwo.
Informujemy, że treści prezentowane w trakcie prowadzonego przez nas szkolenia stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. nr 90, poz. 631 ) i podlegają ochronie przewidzianej w w/w ustawie.
Nadto podkreślamy, że przepisami cytowanej ustawy chroniony jest również wizerunek osoby prowadzącej szkolenie, zaś rozpowszechnianie tego wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
 
Mając powyższe na uwadze wskazujemy, że uczestnikom szkolenia zabrania się nagrywania szkolenia przy użyciu aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub rejestrującej dźwięk (w tym również przy użyciu telefonów komórkowych), chyba że Organizator lub osoba prowadząca szkolenie wyraźnie i na piśmie pod rygorem nieważności zezwoli na rejestrowanie obrazu i/lub dźwięku. Na takich samych zasadach zabrania się także fotografowania przebiegu szkolenia, osób je prowadzących jak również wykorzystywanych w trakcie szkolenia materiałów informacyjnych, bez względu na formę i sposób ich prezentacji.
 
Ewentualna zgoda na utrwalanie przebiegu szkolenia dotyczy tylko i wyłącznie uprawnienia do wykorzystywania nagrania na potrzeby własne osoby upoważnionej przez Organizatora lub osobę prowadzącą szkolenie i w żadnym razie nie stanowi zgody na zwielokrotnianie utworu, wprowadzanie go do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 POMORSKIE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk PCPZ DANMED WYŁACZNY DYSTRYBUTOR PREPARATÓW
KONTAKT TELEFONICZNYtel. 58 344-96-71 | fax. 58 341-96-16 COPYRIGHT © DANMED. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY COM.UP