Layer 1
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.
Uwaga! Preparaty Firmy 'Joalis' to suplementy diety. Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu metodą dra Jonasza nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia Cię przez Twojego lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia - może to zrobić jedynie Twój lekarz. Często kontroluj się u swojego lekarza.

Obowiązek informacyjny

 
Szanowni Państwo,
 
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) pragniemy wypełnić nałożony na nas obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z przepisami prawa jest dla nas priorytetem i podlega najwyższym standardom bezpieczeństwa.
 
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia Danmed Zuzana Raźniewska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk, zwana dalej „Administratorem”.
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: danmed@danmed.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO to jest:
- w celu podjęcia działań na Pani/Pana przed zawarciem umowy, aby zawrzeć umowę,
- w celu wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną oraz
- w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, a także związanych z realizacją polityki marketingowej Administratora.
 
Jakiekolwiek przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych inne niż dokonywane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO nastąpi wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę. W takim przypadku podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również art. 6 ustęp 1 litera a RODO, to jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie w określonym zakresie i określonych celach. Zaznaczamy, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
 
Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, banki za pomocą których dokonywane są płatności, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji i przesyłek, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe, rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych
przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie lub certyfikacyjne, jeżeli takie usługi będą wykonywane.
 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia Danmed Zuzana Raźniewska, ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk lub na adres e-mail: danmed@danmed.pl.
 
Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem umownym i dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania oraz nie będą podstawą automatycznie podejmowanej decyzji.

Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne. Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o ochronie danych osobowych zostaną Pani/Panu przesłane.

 

 

Kliknij tutaj aby przejść do formularza wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

POMORSKIE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk PCPZ DANMED WYŁACZNY DYSTRYBUTOR PREPARATÓW
KONTAKT TELEFONICZNYtel. 58 344-96-71 | fax. 58 341-96-16 COPYRIGHT © DANMED. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY COM.UP