Facebook Pixel Code

informacje o plikach cookie

Koszyk
Koszyk jest pusty

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „Danmed”  z siedzibą w Gdańsku („Przedsiębiorstwo”), adres: ul. Jaśkowa Dolina 8/1, 80-252 Gdańsk, posiadające numer REGON: 192968600, numer NIP: 957-054-67-17 tel.: 58 344-96-71,  fax:58 341-95-16, e- mail danmed@danmed.pl. 
 1. W Pomorskim Centrum Promocji Zdrowia „Danmed”  z siedzibą w Gdańsku powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Można się z nim skontaktować pod następującym adresem: rodo.iod@danmed.pl. Kontakt z administratorem systemów informatycznych: rodo.administrator@danmed.pl. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą;
 • w celu podjęcia działań na Pani/Pana przed zawarciem umowy, aby zawrzeć umowę,

 • w celu wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną oraz

 • w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, a także związanych z realizacją polityki marketingowej Administratora. 
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, banki za pomocą których dokonywane są płatności, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji i przesyłek, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe, rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie lub certyfikacyjne, jeżeli takie usługi będą wykonywane.Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (wymienić państwo lub organizację)*. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO. 
 1. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:

  1. prawo do informacji,

  2. prawo dostępu do danych osobowych,

  3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  4. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  6. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,

  8. prawo do sprzeciwu,

  9. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu. Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania oraz nie będą podstawą automatycznie podejmowanej decyzji.

 
 1. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie, na podstawie której Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia „Danmed”  z siedzibą w Gdańsku będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (dotyczy tylko sytuacji, w których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody*). 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 
 1. W razie ich niepodania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację (wpisać jeżeli przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa)*. 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne. Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Kliknij tutaj aby przejść do formularza wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych